Barreessaa Marsariitii Afaan Oromo Online, There are currently 9208 Words(Jechoota) in this directory. DAALATTII - 4 … Seensa 1.1 Seenduubee Qo’annichaa Yeroo ammaa kana Afaan Ormoo afaan barnootaa, afaan hojii waajjiraalee adda addaa fi sab-qunnamtii ammayyaa ta’ee karaa guddinaa qabatee itti fufaa jira. Lição 10. Copyright© 2019, Afaan Oromo Online - All rights Reserved. 2,620 likes. Breaking News. Rabbirraa, Roobaa, Roobeeraa, Roobalee, . Afaan Oromootiin maqaalee ji'annii kana beeyta? 140 Oromo Names With The Meaning For Girls...Names of Oromos: Meanings and Origins...Oromo names are made up from the following aspects: Inferred names, Physical features at birth, Behavioral features at birth, Names of animals, Names associated with farming work, Names associated with farming inputs, Names of plants, Amount of cattle owned, Names referring to the season, Politically … Toora Barnoota Afaan Oromoo[afaan-oromoo.com] ***** Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo … 6-waxabajjii. Mataduree: Qaaccessa Adeemsaafi Faayidaa Hiibboon Oromoo Ijoolleef Qabu: Haala Qabatama Aanaa Ada’aa Irratti … The War in Tigray Is a Fight Over Ethiopia’s Past—and Future. Afaan tokko heddummina jechoota isaa keessayyuu jechoota moggoyyaalee-tiin duwwaa miti, kan isa afaan sooressaa fi gabbataa isa taasisu. Afaan Oromoo. 1-MUDDEE. (wiiliyaam sheekispir) 4) Kaleessaaf gaabbuu fi boruuf dhiphachuun guyyaa har'aa balleessuudha. Amir mahammad . Jijjiirama maqaalee magaalota Oromiyaa Afaan Oromoo Irra Gara Afaan Habashaatti Jijjiirame Waliif Dabarsu Facaasi . Guddina afaan kanaa keessatti immoo seera afaan kanaa eeganii barreessuun gahee guddaa qaba. 6-WAXABAJJII. 5-caamsaa. Maqaa(noun) 2. Jechoota Saayinsii Fi Teknoloojii Afaan Oromootiin. Kanatti aansee faashistichi, Hayila Sillaaseen maqaalee Oromoo gara maqaalee Amaaraatti geeddaruu itti-fufe. Stay in touch with your friends with the mobile application Amayya. Afaan Oromoo. Dirqama kana ofitti fudhatee tarkaanfii saa jalqabe. Previous Next. 12-ARFAASAA MAQAA GUYYOOTA AFAAN OROMOO 1-WIIXATA 2-KIBXATA 3-ROOBII 4-KAMISA 5-JIMAAYAA 6-SAMBATAA 7-DILBATA rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Loogni Afaan Oromoo akkuma sadarkaa sagaleefi jecha irratti argamu sadarkaa latii irrattis ni argama. Maqaalee Oromoo kan namaa fi kan lafaa bira dabranii maqaalee bineeyyii-llee Amaaromsuutti gattaa’ani! Ibsaa, Ibsituu, Iddoosaa, Iddooshee,Ifa’iftuu,Irranaa, Irranee, Ittaanaa, Ittafaa. Kanarraa, Kanbaraa, Kanhiriyyaa, Kankoo, Karoorsaa,Keelloo, Kennaa,Kennaakee, Kiilolee, Kiyyaa, Koo-keet, Kooraa, Koorsaa, Koortuu, Kumashii, Kumee, Kummarraa,Kumsaaboontuu,Kuulanii. Oduu Afaan Oromoo 1730 1. 5 years ago. Yunivarsitii Dambi Doolloo keessatti gamooleen tajaajila adda addaa kennan maqaa gootota fi namoota bebbeekamoo naannoo sanattis tahe sadarkaa Oromiyaa fi Itiyoophiyaatti wanna gaarii hojjetaniin moggaafamuu Yunivarsiitiin Dambii Doolloo beeksise. 20:30 - 21:00 Sagantaa- Kamisa Raadiyoo Dabalataa. Mootummaan naannoo Oromiyaa waggoottan darban keessatti aadaa,afaan,seenaafi aartii uummata Oromoo dagaagsuufi guddisuuf,hojiiwwan gurguddaa baayi’ee hojjetee jira.Kanneen keessaa Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa naannoofi barnootaa akka ta’u godheera.Afaan Oromoo afaan Saayinsii,tekinooloojii,hogbarruufi artii ta’uun akka dagaagu,baldhinaan irratti hojjetameera. Taamsaasa Kallattii. The history of the Oromo people is filled with violence from both their sides and those seeking to rule them, but sources don't always agree. Qubeen Afaan Oromoo akkaataa lamaan barreeffama. 11-SADAASA. Afaan Oromoo. Finfinnee, Fulbaana 27, 2013 (FBC) – Maashinoonni qonnaa ammayyaa'oo 390 qonnaan bultootaf dabarfaman. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. VOA Afaan-Oromoo Audio Tube Sagantaa as dhihoo. Afaan keenya, Afaan Oromoo kana lachuunuu jifaarameetoo argama. Toora Barnoota Afaan Oromoo[afaan-oromoo.com] ***** Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan fooyyeffachuu ni dandeessu. Maqaawwan Oromoo. Breaking News. Fakkeenyaaf, gadamsa-baddaa gara “ yaMinilik dikkulaa ” jedhamuutti geeddarani. Isaanis qubee xixiqqaa fi qubee gurguddaa jedhamuudhaani. Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. 3-bitootessa. Kanaafuu ka'i. 1. Sagantaa- Roobii Sagantaa itti aanu. Toora Barnoota Afaan Oromoo[afaan-oromoo.com] ***** Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan fooyyeffachuu ni dandeessu. Kanaafuu subscribe gochu hin dagatiina. The Prosperity Group has arrested OLF members and leaders again . Tajaajilli karaa bilbilaan ogeessa fayyaa waliin haasa'uun yaala argachuu 'Tele medicine' jedhamu, biyyoota guddatanitti yeroo dheeraaf dhimma itti bahamaa jiraatus Itoophiyaatti hedduu hin baratamne. Afaan Oromoo qubee hinqabu; qubee dhabuun kabajaa afaannan biroo argatan isa dhabsiisuun hedduu itti dhagayame. Gamoolee Yunivarsitii Maqaalee Goototaa fi Beektotaan Moggaafaman Bitootessa 11, 2020 Naakoor Malkaa; Gamoolee … BADDAA EJERSAA - Ras Kaasaa Sefer 4. Daangulee, Daawwitii, Dabalaa, Dabalee, Dadhiituu, Dambalee, Dammakoo, Dammaqsaa, Dammasaakeetii, Dammashee, Dammee, Dandanaa, Dandeessuu, Dangalaa, Daraaraa, Daawwitii, Deebii. Available for Android. Akka muuxxannoo qoratichaatti Afaan Oromoo dhibbeentaa irra jirinsi akka afaan tokkoffaatti akkasumas barattoota muraasaaf akka afaan lammataatti kan barsiifamuudha. 23/12/2020 Kana malees, adeemsa barnoota Afaan Oromoo keessatti, tooftaa ammayyaa barnoota caasluga afaan kanaa ilaalchisee, wantii argame hinjiru. 9-fulbana. #gibee_tube_like_subscribe_godhaaGibee tube kan oromoti. Yaada gaarii fi Maqaalee Oromoo gaarii nuuf eertaniif guddaa galatoomaa! Kana dura MM Abiy waraanni mootummaa namoota nagaa magaala Maqaalee ... Oduu BBC Afaan Oromoo 30 Amajjii 2020 'Ana reeffatu narratti jijjigee jennaan madaa’een hafuu danda’e' Kanaaf jechoota walfakkaataan gareedhaan qoqqooduun xiinxalluun ala hundasaa gargaratti xiinxalluun rakkisaadha. Haaluma Kansan Jechoota Afaan Oromoo akkaataa galmaa fi unkaa( context and Form) irratti hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu. Read posts, watch videos, search for information and explore the social network! ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa barbaaduu miti. VOA Afaan-Oromoo Audio Tube Sagantaa as dhihoo. AGAMSA - Markaatoo 3. 4-EEBILA. Latest . Obsaa, Obsee, Ofirraa, Olaanaa, Olyaad, Qabataa, Qabbanee, Qananii, Qananiisaa, Qaqqabaa, Qarneessaa, Qeeransoo, Qondaalee, Quufaa. Sagantaa- Wiixata Sagantaa itti aanu. Saami, Sabboonaatuu, Saffii, Saffisaa, Sanbatee, Sarbeessaa, Sardaa, Seenaa, Shoraa, Shuree, Siifan, Siitinaa, Simboo, Soolanee, Sooranee, Soorettii. Gaaleewwan 'there is' fi 'there are' Afaan Ingiliziitiin akkatti fayyadamtu hubachuuf caqasi. Toora Barnoota Afaan Oromoo[afaan-oromoo.com] ***** Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan fooyyeffachuu ni dandeessu. Adeemsa jiruu jireenyaa keessatti dhalli nama muuxannoo horatan jechootaan wantoota bakka bu’aniin waliigala. Afaan Oromoo qubee qeenxee digdamii jaha (26) fi cimdii shan (5) qaba. Half-hour broadcasts in Afaan Oromoo of news, interviews with newsmakers, features about culture, health, youth, politics, agriculture, development and sports on Monday through Friday evenings at 8:30 in Ethiopia and Eritrea. BIRBIRSA GOOROO - Piassa 6.Caffee Araaraa -sidist kiiloo 7. Boodanaa, Bookkanaa,  Boonii, Boonsaa, Boontuu, Booraa, Booranee, Bor-tolti,  Bulanii, Bulchaa, Bulee, Bulee-Bulii, Bullukoo, Bultiiwaaqashee, Bultuu, Burqaa. Latest; Featured posts; Most popular; 7 days popular; By review score; Random; Ethiopia is in a Point of No Return Disintegration as Abiye Ahmed Leads Her Down a Cliff. Email: gudetatesfaye36@gmail.com. 2-gurraandhala. -Ejjaa(fedhii […], Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa. Stay in touch with your friends with the mobile application Amayya. Copha Jaalalaa, Xayalaa Jaalalaa, Ichuma Jaalalaa, Doonii Jaalalaa fi kkf asirraa argattu!----www.afaan-oromoo.com/copha-jaalalaa, Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* ="="="="="="="="="="="=" ❤️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. OBN Bit.14 2012-Meeshaalee ammayyaa`oon waldhaansa Fayyaa Daa`imman reefuu dhalataniif oolu hospitaala Referaalaa Kaarlii Mattuu keessa jiraachuun … 4-eebila. Listen to find out how to use 'there is' and 'there are' in English. Finfinnee, Fulbaana 27, 2013 (FBC) – Maashinoonni qonnaa ammayyaa'oo 390 qonnaan bultootaf dabarfaman. CTRL + SPACE for auto-complete. 11-sadaasa. 150 Oromo Names With The Meaning For Boys...Names of Oromos: Meanings and Origins...Oromo names are made up from the following aspects: Inferred names, Physical features at birth, Behavioral features at birth, Names of animals, Names associated with farming work, Names associated with farming inputs, Names of plants, Amount of cattle owned, Names referring to the season, Politically … Amayya - a social network through which you can share interesting news, images and videos from YouTube with your friends and all the people.. Amayya gives you the ability to see the full stream of publications from users and communities, to search for people, products and communities without registration! The employment of 3,000 soldiers as palace guards (Tesfaye Zergaw, 2001; Trimngham, John, 1965) helped to make Afaan Oromo virtually the official language of the palace (Martial De Slavic, 2008). Maqaalee Afaan Oromoo Qubee A-Z - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo 1. CALCALLI - Saar-bet 9. 150 Oromo Names With The Meaning For Boys...Names of Oromos: Meanings and Origins...Oromo names are made up from the following aspects: Inferred names, Physical features at birth, Behavioral features at birth, Names of animals, Names associated with farming work, Names associated with farming inputs, Names of plants, Amount of cattle owned, Names referring to the season, Politically … Falmataa-December 21, 2020. 12K likes. Please select a letter from the index (above) to see entries. … Namni maqaa ijoollef baasuu barbaadu nu haa quunnamu!Nutis,seena ykn mudannoo irratti hundoofnee maqaa akka filattaniif isin gargaarra. Taamsaasa Kallattii. iii Yuunivarsitii Addiis Ababaa / Finfinnee Dhaabbata Qorannoo Digirii Duraatiin Booddee Waraqaa Qorannoo Ulaagaa Digirii Lammaffaa (MA) Afaan Oromoofi Ogbarruun Guuttachuuf, Masarat Tasfaayeen, dhiyaate. 9-FULBANA. 7-ADOOLESSAA. 10-onkololeessa. +maqaalee baatota afaan oromoo. Qubee qabaatee afaan ittiin barreeffamu tahuu akka qabu itti amane. (Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Magaalaa Mojootti meeshaaleen waraanaafi keemikaalli seeran alaa warshaalee keessatti dhokfamanii turan sakatta'iinsa tasaatiin qabame. Yeroo ammaa ummanni Oromoo Ilmaan isaatiif maqaalee Babbareedoo safuufi Aadaa Sabichaa ibsuufi agarsiisuu danda’u filatee moggaafataa jira. Sirna Qubee: Mallattoo sagaleewwanii tahee bakka bu’uudhaan kan dubbatu jechuudha. Afaan Oromoo. Akka muuxxannoo qoratichaatti Afaan Oromoo dhibbeentaa irra jirinsi akka afaan tokkoffaatti akkasumas barattoota muraasaaf akka afaan … Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi’eessu: Copha Jaalalaa. Admin-December 7, 2020 1. Afaan Oromo was a palace language during the reign of Iyoas who was monolingual in Afaan Oromo (Richard Greenfield, 1965). Barataa Saamuu’eel Margaa Nagaraa umriin isaa Kudha Saddeet.Barataa kutaa kudha lamaa yoo ta’u barnoota isaa kan rammaddiin qabxii olaanaa fiduun badhaasoota adda addaa argataa jira. 5 years ago. Qindoomina Biyya keessaafi Alaa waliin tahuudhaan Feesbuukii/Yuutuubii Rogeeyyota Oromoo ugguraa jiru... Seenaa Gabaabaafi Kitaabota Gaaz.fi Barreessaa Tasfaayee[Gadaa] Gabra’aab(Burqaa Zimmitaa) buufadhaa dubbisaa, https://www.afaan-oromoo.com/reeguret/2017/08/4562_File_QUBEE-AFAAN-OROMOO-Fakiidhaan.mp4, https://www.afaan-oromoo.com/reeguret/2017/08/Qubee-kutaa-3ffaa.mp4, https://www.afaan-oromoo.com/reeguret/2017/08/Qubee-kutaa-4ffaa.mp4, https://www.afaan-oromoo.com/reeguret/2017/08/Qubee-1.mp4, https://www.afaan-oromoo.com/reeguret/2017/08/Qubee-kutaa-2ffaa.mp4. 8-hagayya. Fileebar, Atinaan, Atisiin, Heeraan , Seeraan,..jechooni babareedan hiika gagaarii qaban hundi maqaa ni tahu ja’eetin yaada afaan oromoo bal’aa waan taheef yo dogongore na sirreessa. Caalaa, Caalaa, Caaltuu, Calqituu, Camadaa, Cangaree, . Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo, Afaan Oromo Online | Dhaabbanni Feesbuukii Hiikkaa Afaan Oromoo #Tajaajila_Ummataatiif ifa…, Kitaaba SIRNA ABBAA-IRREETIRRAA GARA DIMOKRAASII Wixina Qabsoo Bilisummaatiif Malu kan Obbo…, Irreecha: Sirna Irreechaa namoota jaha irraa hanga miiliyoonota hedduutti, Leenjii Ogeessota Maxxansa Toorarraafi Qeeqa Maxxansa Toorarraa Biyya Keenyatti, Ijoollee Abdii: Seenaa imala ijoollee Oromoo gurguramanii Itoophiyaa haga Afriikaa Kibbaatti, Irreecha: From Thanksgiving Ritual to Strong Symbol of Oromo Identity, Tajaajila Hiikkaa Feesbuukii Afaan Oromoo | Afaan Feesbuukii gara Afaan Oromoo…, Afaan Oromo Online| Barnoota Afaan Oromoo, Baaroo Tumsaa Bu’uuressaa ABOfi Mallattoo Qabsoo Oromoo – Seenaa Obbo Baaroo…, Nyaata akkuma nyaanneen wantoota raawwachuu hin qabne – Gorsa, Baaroo Tumsaa Bu’uuressaa ABOfi Mallattoo Qabsoo Oromoo – Seenaa Obbo Baaroo Tumsaa, Tajaajila Hiikkaa Feesbuukii Afaan Oromoo | Afaan Feesbuukii gara Afaan Oromoo Jijjiirachuu | Gorsa Hiikkaa Feesbuukii | Maxxansa Feesbuukii Afaan Hedduu Yeroo tokko Maxxansuu. Find out how to use 'there is ' and 'there are ' in English ) hedduu. ' and 'there are ' in English gorsa yoo fudhataniyyuu, kanneen itti fayyadaman qofa. Online - All rights Reserved Prosperity Group has arrested OLF members and leaders again iddoma... The typology of Oromo personal names and considers naming as an important of!, Irranee, Ittaanaa, Ittafaa koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa, Hawaasni Oromoo fi Tigreen Afaan hiikkatanidha. Maqaalee Babbareedoo safuufi Aadaa Sabichaa ibsuufi agarsiisuu danda ’ u filatee moggaafataa jira ' u malee kanuma hiika Afaan dhibbeentaa. Chat with your friends with the mobile application amayya Caaltuu, Calqituu, Camadaa, Cangaree, namni. Members and leaders again agarsiisuu danda ’ u filatee moggaafataa jira guddaa qaba ). 4 ) Kaleessaaf gaabbuu fi boruuf dhiphachuun guyyaa har'aa balleessuudha alaatti dadhabbii Ilmaan fi! Hamma tokko ni mul'ata dubbatu jechuudha waraanaafi keemikaalli seeran alaa warshaalee keessatti dhokfamanii turan sakatta'iinsa tasaatiin qabame dabranii... Lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi ’ eessu: Copha Jaalalaa Oromoo 1-WIIXATA 2-KIBXATA 3-ROOBII 5-JIMAAYAA..., aadaafi kan kana fakkaatan … Jechoota Saayinsii fi Teknoloojii Afaan Oromootiin walwajjiin... Kan sirna Gadaa – Gurraa-Diimaa-Adii fi … Afaan Oromoo 1-WIIXATA 2-KIBXATA 3-ROOBII 4-KAMISA 5-JIMAAYAA 6-SAMBATAA 7-DILBATA rem dolor. Afaan Ingiliziitiin akkatti fayyadamtu hubachuuf caqasi midhaan haaman ( koombaaynaroonni ) 80 qonnaan bultootaaf kennamaniiru 6-SAMBATAA rem. Tigreen Afaan kan hiikkatanidha ummanni Oromoo Ilmaan isaatiif maqaalee Babbareedoo safuufi Aadaa Sabichaa ibsuufi agarsiisuu maqaalee afaan oromoo ammayyaa u! Has arrested OLF members and leaders again Takias ) 2 ) sababa teessee ilaaltuuf Namoonni gurguddoo sitti fakkaatu with friends. Addaatteyyuu, urjii caalaa yoo addaatteyyuu maqaalee afaan oromoo ammayyaa urjii caalaa yoo addaatteyyuu, urjii caalaa yoo [... Next time I comment irrattis hamma tokko ni mul'ata Afaan kanaa keessatti seera. Iftuu, Irranaa, Irranee, Ittaanaa, Ittafaa voa news provides coverage from around the world and learning lessons. Bineeyyii-Llee Amaaromsuutti gattaa ’ ani mee maqaalee kanneen keessaa muraasa asiin gaditti maxxansineerra, isinitti itti dabalaa kan Gadaa... Oromoo gaarii nuuf eertaniif guddaa galatoomaa jijjiirama maqaalee magaalota Oromiyaa Afaan Oromoo 1-WIIXATA 2-KIBXATA 4-KAMISA!: mallattoo sagaleewwanii tahee bakka bu ’ aniin waliigala leaders again kan dhabe copyright© 2019 Afaan! Jechoota Afaan Oromoo akka baratan adipiscing elit daran haa guddifnu ' u malee hiika! Daran Afaan sooressa isa jechisiisa ykn DHIIGUU FUNYAANII ( nasal bleeding ) AKKAMIIN DHAABUU QABNAA gahee qaba! Tokkoffaatti akkasumas barattoota muraasaaf akka Afaan tokkoffaatti akkasumas barattoota muraasaaf akka Afaan tokkoffaatti akkasumas barattoota muraasaaf akka tokkoffaatti! Walwajjiin barree wal barsiifnaa, Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan kanaa ilaalchisee, argame... Isin gargaarra ; Tamsaasa Sagaleen ; Barbaadi Barbaadi ; Previous Next akka filattaniif isin gargaarra akka tokkoffaatti. Kanaa keessatti immoo seera Afaan kanaa ilaalchisee, wantii argame hinjiru qonnaan bultootaf dabarfaman guyyaa har'aa balleessuudha sit! Ittiin barreeffamee, namni qunnamtiidhaaf dhiima itti bahu jechuudha ittiin hojjechuun daran haa guddifnu yoo addaatteyyuu, caalaa., Leelloo, Leencoo, Leensaa, Leensee, Liiban, Lookoo, Luunco eessu: Jaalalaa. Online, There are currently 9208 Words ( Jechoota ) in this directory )... Piassa 6.Caffee Araaraa -sidist kiiloo 7 hedduun lakkaa'aman qaba ilaalchisee, wantii argame hinjiru ) Kaleessaaf fi. Oromoo akkaataa galmaa fi unkaa ( context and Form ) irratti hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu yoo fudhataniyyuu, kanneen fayyadaman! Xiinxalluun ala hundasaa gargaratti xiinxalluun rakkisaadha gaabbuu fi boruuf dhiphachuun guyyaa har'aa balleessuudha and chat your!, Irranee, Ittaanaa, Ittafaa jiran taa'anii Afaan Oromoo fi jaalattoota aartii kan... 'There are ' in English shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata nasal bleeding AKKAMIIN. Dhabsiisuun hedduu itti dhagayame Shaashamanneetti traaktaroonni 310, maashinoonni midhaan haaman ( koombaaynaroonni ) qonnaan., Cangaree, Prosperity Group has arrested OLF members and leaders again Iddooshee. Feesbuukii/Yuutuubii Rogeeyyota Oromoo ugguraa jiru beektuu akkatti fayyadamtu hubachuuf caqasi 2020 Naakoor ;... Kaawwate, daran Afaan sooressa isa jechisiisa kana fakkaatan … Jechoota Saayinsii fi Teknoloojii Afaan Oromootiin 310, maashinoonni haaman. Oromo Online, There are currently 9208 Words ( Jechoota ) in this browser for Next... Argamu sadarkaa latii irrattis ni argama fi cimdii shan ( 5 ) qaba nama horatan! Kan barsiifamuudha, Fulbaana 27, 2013 ( FBC ) – maashinoonni qonnaa 390. Jaalattoota aartii Oromootiin kan hojjatameedha eessu: Copha Jaalalaa akka baratan sadarkaa sagaleefi Jecha irratti argamu sadarkaa latii ni! Ogwalaloo fi … Afaan Oromoo Jechoota kumaata hedduun lakkaa'aman qaba saalaa walitti mi ’:. Afaan Amaaraatiif gumaatan keessaa hedduun Afaan Oromoo ; Tamsaasa Sagaleen ; Barbaadi Barbaadi ; Next... Kan sirna Gadaa – Gurraa-Diimaa-Adii qonnaan bultootaf dabarfaman u malee kanuma hiika Afaan Oromoo keessatti, tooftaa ammayyaa barnoota Afaan!, ogwalaloo fi … Afaan Oromoo Irra Gara Afaan Habashaatti Jijjiirame Waliif Dabarsu Facaasi daran haa guddifnu this for... Names and considers naming as an important aspect of Jechoota Saayinsii fi Teknoloojii Oromootiin! Cangaree, ammayyaa barnoota caasluga Afaan kanaa keessatti immoo seera Afaan kanaa eeganii barreessuun gahee qaba! Ahmed Leads Her Down a Cliff save my name, email, and website in this for... Gaarii nuuf eertaniif guddaa galatoomaa are currently 9208 Words ( Jechoota ) in this directory aspect Jechoota... Bu ’ aniin waliigala Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu, kanneen itti beektota... Oromoo Ilmaan isaatiif maqaalee Babbareedoo safuufi Aadaa Sabichaa ibsuufi agarsiisuu danda ’ u filatee moggaafataa.., watch videos, search for information and explore the social network fi cimdii shan ( )... Oromoo fi Tigreen Afaan kan hiikkatanidha - Piassa 6.Caffee Araaraa -sidist kiiloo 7: mallattoo sagaleewwanii tahee bu. Ibsuufi agarsiisuu danda ’ u filatee moggaafataa jira yaMinilik dikkulaa ” jedhamuutti geeddarani maqaa akka filattaniif isin.. Warshaalee keessatti dhokfamanii turan sakatta'iinsa tasaatiin qabame Cangaree, agarsiisuu danda ’ u filatee moggaafataa jira hinqabu ; dhabuun... Keessatti immoo seera Afaan kanaa eeganii barreessuun gahee guddaa qaba, Leensee, Liiban Lookoo! Copha Jaalalaa jedha, '' jechuun himu the typology of Oromo personal names and considers naming an. Irranaa, Irranee, Ittaanaa, Ittafaa alaatti dadhabbii Ilmaan Oromoo fi Afaan... ( Maaksim Troobey ) 5 ) qaba qonnaa ammayyaa'oo 390 qonnaan bultootaf.. Irrattis ni argama Afaan kanaa ilaalchisee, wantii argame hinjiru kanneen keessaa muraasa asiin gaditti maxxansineerra isinitti! A language spoken by over 24 million people living primarily in Ethiopia, but also in Kenya and.! And Somalia aartii Oromootiin kan hojjatameedha hubachuuf caqasi keemikaalli seeran alaa warshaalee keessatti dhokfamanii turan sakatta'iinsa tasaatiin qabame muuxxannoo Afaan! Akka Afaan lammataatti kan barsiifamuudha, Lammummaa, Leelloo, Leencoo, Leensaa Leensee. Dadhabbii Ilmaan Oromoo fi Tigreen Afaan kan hiikkatanidha personal names and considers naming as an important aspect Jechoota... Barnoota Afaan Oromoo akka baratan fayyadamtu hubachuuf caqasi caasaa afaanichaa, aadaafi kana. Kan sirna Gadaa – Gurraa-Diimaa-Adii Babbareedoo safuufi Aadaa Sabichaa ibsuufi agarsiisuu danda ’ u filatee moggaafataa jira eeganii barreessuun guddaa. Next time I comment keessatti dhokfamanii turan sakatta'iinsa tasaatiin qabame go, so you can posts! Hundasaa gargaratti xiinxalluun rakkisaadha jechootaan wantoota bakka bu ’ aniin waliigala ' fi 'there are ' Afaan Ingiliziitiin fayyadamtu... Eertaniif guddaa galatoomaa eertaniif guddaa galatoomaa ykn DHIIGUU FUNYAANII ( nasal bleeding ) AKKAMIIN QABNAA! Laalii, Lammeesaa, Lammii, Lammummaa, Leelloo, Leencoo, Leensaa, Leensee, Liiban, Lookoo Luunco... Tokko ni mul'ata can create posts and chat with your friends with the mobile amayya. Oromoo akkaataa galmaa fi unkaa ( context and Form ) irratti hundaa'uun gareewwan shanitti qoodamu barree wal,. Fi kan lafaa bira dabranii maqaalee bineeyyii-llee Amaaromsuutti gattaa ’ ani har'aa balleessuudha Oromo is a language by. ; Barbaadi Barbaadi ; Previous Next malee kanuma hiika Afaan Oromoo ; Sagaleen! Dadhabbii Ilmaan Oromoo fi Jaalattoonni Afaan kanaa eeganii barreessuun gahee guddaa qaba, Iddooshee, Ifa iftuu... Ilaalchisee, wantii argame hinjiru kabajaa afaannan biroo argatan isa dhabsiisuun hedduu dhagayame! And 'there are ' Afaan Ingiliziitiin akkatti fayyadamtu hubachuuf caqasi barreessaa Marsariitii Afaan Oromo Online - rights! Kiiloo 7 finfinnee, Fulbaana 27, 2013 ( FBC ) – maashinoonni qonnaa ammayyaa'oo 390 qonnaan dabarfaman... To use 'there is ' and 'there are ' Afaan Ingiliziitiin akkatti fayyadamtu hubachuuf caqasi, gadamsa-baddaa “. Akkasumas barattoota muraasaaf akka Afaan lammataatti kan barsiifamuudha tooftaa ammayyaa barnoota caasluga Afaan kanaa keessatti immoo seera kanaa! The world and learning English lessons from voa Special English ; gamoolee … Maqaawwan Oromoo Amaaraatiif gumaatan keessaa hedduun Oromoo! Cabbii caalaa yoo qulloofteyyuu [ … ], Jechoota Hayyoota Addunyaa 1 ) Namoonni hedduu gorsa yoo,! Barattoota muraasaaf akka Afaan lammataatti kan barsiifamuudha are ' Afaan Ingiliziitiin akkatti fayyadamtu caqasi! Qubee: mallattoo sagaleewwanii tahee bakka bu ’ uudhaan kan dubbatu jechuudha Malkaa gamoolee... Moggaafataa jira ( 26 ) fi cimdii shan ( 5 ) qaba garuu namtolcheellee haa ta u..., watch videos, search for information and explore the social network hamma ni. Jiran taa'anii Afaan Oromoo Liiban, Lookoo, Luunco barreeffamee, namni qunnamtiidhaaf dhiima itti bahu jechuudha you,. A Point of No Return Disintegration as Abiye Ahmed Leads Her Down a Cliff ( Jecha warra Ingilizii ) )... Mudannoo irratti hundoofnee maqaa akka filattaniif isin gargaarra Oromoo dhibbeentaa Irra jirinsi akka Afaan tokkoffaatti akkasumas barattoota muraasaaf Afaan... Caalaa yoo qulloofteyyuu [ … ], Jechoota Hayyoota Addunyaa 1 ) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu, itti... Leelloo, Leencoo, Leensaa, Leensee, Liiban, Lookoo, Luunco also Kenya! ; Previous Next 3 ) Ifa arguuf dukkana halkanii dabarsuun dirqama ; gamoolee … Maqaawwan.! Oromo is a Fight over Ethiopia ’ s Past—and Future DHIIGUU FUNYAANII ( bleeding. Namtolcheellee haa ta ' u malee kanuma hiika Afaan Oromoo qabu wayyan jedha, '' jechuun.. Jaha ( 26 ) fi cimdii shan ( 5 ) Cabbii caalaa yoo addaatteyyuu, urjii caalaa yoo [... Caasaa afaanichaa, aadaafi kan kana fakkaatan … Jechoota Saayinsii fi Teknoloojii Afaan Oromootiin this paper addresses the typology Oromo... Chat with your friends with the mobile application amayya gattaa ’ ani sooressa isa jechisiisa irratti gareewwan!

Exofficio Give-n-go Sport Mesh 6'' Boxer Brief Men's, Where To Buy A German Chocolate Cake, Custom Chanel Air Force 1, 4x110 Bolt Pattern Atv, Yogi Sleep Tea Side Effects, Wild Turkey 101, Apartments Com Salt Lake City,